top of page
HANDELSBETINGELSER

1. RETURNERING

Europe Class Denmark følger dansk lovgivning om 14 dages Returret
 
1.2 VARER DER IKKE KAN RETURNERES
 
Gavekort, elektroniske varer, træningslejre, samt, andre events Europe Class Denmark skulle sælge
 


2. TILBAGEBETALINGSPOLITIK
 
Vores politik gælder i 14 dage. Hvis der er gået 14 dage siden dit køb, kan vi hverken tilbyde at refundere eller bytte varen.

2.1 TILBAGEBETALINGER
 
Så snart vi har modtaget og gennemgået din returvare, sender vi en mail om, at vi har modtaget returvaren. Vi informerer også om, hvorvidt returvaren godkendes eller afvises.
 
Hvis den godkendes, behandles din tilbagebetaling, og pengene sættes ind på dit betalingskort eller tilbagebetales via den oprindelige betalingsmetode inden for højst 14 dage efter modtagelsen af returvaren.
 
2.2 DELVISE TILBAGEBETALINGER
 
I visse situationer ydes kun delvise tilbagebetalinger. Det kan f.eks. være en vare, der ikke er i den oprindelige stand, som er ødelagt eller mangler dele af årsager, der ikke skyldes vores fejl.
 
3. FORTROLIGHEDSPOLITIK


05/06-2018

Europe Class Denmarks dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi be-handler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra beret-tigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Europe Class Denmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Peter Mogensen
Adresse: Sirgræsvej 15, 4660 Store Heddinge
CVR: 33232063
Telefonnr.: 53764994
Mail: Bestyrelse@europeclass.dk
Website: Europeclass.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1)    Medlemsoplysninger: 
-    Almindelige personoplysninger:
o    Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefon-nummer, fødselsdato, e-mailadresse.

2)    Oplysninger om ledere og trænere: 
-    Almindelige personoplysninger: 
o    Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
o    Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkonto-nummer
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
•    Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 
•    Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
•    At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
•    Behandling efter lovkrav
•    Behandling med samtykke

Formålene: 
1)    Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
•    Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
•    Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
•    Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
•    Levering af varer og ydelser du har bestilt 
•    Administration af din relation til os

2)    Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: 
•    Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
•    Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
•    Opfyldelse af lovkrav
•    Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
•    Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 
•    Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 
•    Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
•    Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
•    Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
•    Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
•    Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskon-torer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
•    Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorga-nisationer
•    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode ef-ter din udmeldelse af foreningen
•    Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
•    Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idræts-organisationer. 
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
•    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter ka-lenderåret for din udmeldelse af foreningen, samt ranglister op til 20 år
Ulønnede ledere og trænere: 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriteri-er:
•    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
•    Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
•    Retten til indsigt i egne personoplysninger
•    Retten til berigtigelse 
•    Retten til sletning 
•    Retten til begrænsning af behandling
•    Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
•    Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores web-sted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


 
3.1 HVAD GØR VI MED DINE OPLYSNINGER?
 
Når du køber en vare i vores butik, indsamler vi – som en del af købs- og salgsprocessen – de personlige oplysninger, som du giver os, f.eks. navn, adresse og mailadresse.
 
Når du besøger vores butik, modtager vi også din computers IP-adresse automatisk, så vi kan få oplysninger om din browser og dit operativsystem.
 
3.2 MAILMARKETING
 
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, sender vi dig mails om vores butik, nye produkter og andre opdateringer. Du vil i så fald blive bedt bekræfte, at det er ok at vi sender disse nyhedsmails til dig. Vi bruger ikke dine oplysninger til dette formål uden din specifikke accept.
 
3.3 SAMTYKKE
 
Når du giver os dine personlige oplysninger for at fuldføre en transaktion, bekræfte dit kreditkort, afgive en ordre, træffe aftale om en leverance eller returnering af et køb, giver du samtidig dit samtykke til, at vi indsamler oplysningerne og udelukkende bruger dem til det pågældende formål.
 
Vi beder også om dine personlige oplysninger af en sekundær årsag, nemlig marketing. I den forbindelse vil vi enten spørge dig direkte om dit samtykke eller give dig mulighed for at sige nej.
 
3.4 TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

 
Hvis du efterfølgende skifter mening, kan du når som helst trække dit samtykke til, at vi må kontakte dig, fortsætte med at indsamle, bruge eller offentliggøre dine oplysninger, tilbage ved at kontakte os på peter-mogensen@outlook.dk
 
3.5 OFFENTLIGGØRELSE
 
Vi offentliggør naturligvis ikke dine personlige oplysninger.

 
3.7 BETALING
 
Hvis du vælger en direkte betalingsgateway til at fuldføre dit køb, benytter vores betalingsgateway fra en tredjepart muligvis dine kreditkortoplysninger til det formål. Se 3.8.
 
3.8 TREJDEPARTSTJENESTER
 
Som hovedregel vil de tredjepartsudbydere, som vi benytter, kun indsamle, bruge og offentliggøre dine oplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester, som de yder os.
 
Visse tredjepartstjenesteudbydere som f.eks. betalingsgateways og andre der behandler betalingstransaktioner har deres egne fortrolighedspolitikker i forhold til de oplysninger, som vi skal levere til dem i forbindelse med dine købsrelaterede transaktioner. I forbindelse med disse udbydere anbefaler vi, at du læser deres fortrolighedspolitikker, så du kan forstå, hvordan dine personlige oplysninger håndteres af disse udbydere.
 
Vær opmærksom på, at visse udbydere kan være placeret i eller have faciliteter, der ligger inden for en anden jurisdiktion end enten dig eller os. Så hvis du vælger at fortsætte med en transaktion, der involverer tjenester fra en tredjepartstjenesteudbyder, kan dine oplysninger blive underlagt lovene i den eller de pågældende jurisdiktioner, hvor tjenesteudbyderen eller dens faciliteter er placeret. Når du forlader vores butiks websted eller omdirigeres til et tredjepartswebsted eller en tredjepartsapplikation, er du ikke længere underlagt denne Fortrolighedspolitik eller vores websteds Aftalevilkår.
 
3.9 LINKS
 
Når du klikker på links i vores butik, kan du blive dirigeret væk fra vores websted. Vi er ikke ansvarlige for fortrolighedspraksissen på andre websteder og opfordrer dig til at læse deres fortrolighedserklæringer.
 
3.10 SIKKERHED
 
For at beskytte dine personlige oplysninger træffer vi rimelige forholdsregler og følger branchens bedste fremgangsmåder for at sikre, at oplysningerne ikke på uhensigtsmæssig vis går tabt, misbruges, tilgås, offentliggøres, ændres eller ødelægges. Hvis du giver os dine kreditkortoplysninger, krypteres disse oplysninger vha. SSL-teknologi (Secure Socket Layer) og gemmes med en AES-256-kryptering.
 
3.11 MYNDIGHEDSALDER
 
Når du bruger dette websted, erklærer du, at du er myndig der, hvor du har bopæl, eller at du er myndig der, hvor du har bopæl og har givet os dit samtykke til, at dine mindreårige pårørende må bruge dette websted.

4. FORUDBESTILLINGER

Bemærk at pengene trækkes fra dit kort samme dag ved forudbestillinger, selvom din ordre muligvis godt først kan blive sendt senere. Nærmere informationer vedr. udvidet leveringstid ved forudbestillinger ved fremgå på siden 

5. ÆNDRINGER AF DISSE AFTALEVILKÅR
 
Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre vores aftalevilkår, hvorfor du bør gennemlæse før du foretager en bestilling.
 
Ændringer og afklaringer træder i kraft umiddelbart efter, de er blevet offentliggjort på webstedet.
 
Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, får du besked om, at den er blevet opdateret, så du er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke forhold, om nogen, vi bruger og/eller offentliggør dem.
 
Hvis vores butik opkøbes eller lægges sammen med en anden virksomhed, overføres dine oplysninger til de nye ejere, så vi fortsat kan sælge produkter til dig.

bottom of page