top of page

Regler omkring grej, medlemskab og klassebevis.

På det seneste har der været stillet en del spørgsmål til bestyrelsen omkring regler for klassebevis, medlemskab af ECD og meget mere.

Klassebevis

Du skal have et gyldigt klassebevis for at sejle kapsejlads i din E-jolle. Dansk sejlunion (DS), administrer ordningen med klassebeviser. DS har for nylig nedsat prisen for et klassebevis fra 475 kr. til 250 kr. Dette er gjort for at få styr på ordningen, og DS vil øge kontrollen.

Hvis man i en familie har en jolle der går på skift, er det gratis at få ændret klassebevis. DS ønsker at det er den aktuelle bruger der står på beviset.

Hvis man skifter klub bør dette også rettes på beviset.

For at få et klassebevis skal man være medlem af en sejlklub under DS, og have målerbrevet på jollen og det tilhørende grej.

Sejlnumre:

Du skal sejle med det sejlnummer der fremgår af dit klassebevis fra DS.

Du kan også vælge at sejle med et personligt sejlnummer, der kan købes for kr. 200,- pr år. ECD´s kasserer kontaktes vedr. ledige personlige sejlnumre. (2-99).

Får du nyt sejlnummer skal man meddele ECD dette senest 14 dg inden først kommende ranglistestævne.

Medlemskab af Europe Class Denmark

I henhold til den internationale klasseregler er et klassebevis kun gyldigt hvis man er medlem af den nationale klasse.

De sidste nye regler kan læses her: http://www.sailing.org/25349.php

Kapsejlads i Danmark:

For at sejle kapsejlads i Danmark skal du således have:

Gyldig forsikring, gyldigt klassebevis, medlemskab af sejlklub og medlemskab af ECD.

International kapsejlads (Nordisk, EM og VM):

Det samme som i DK og hertil skal du medbringe alle målerbreve på jolle, mast, bom, sejl, sværd, rorblad og rorhoved, samt sejl.

Ny sejler i E-jollen

ECD er selvfølgeligt klar over at det er meget at skulle betale for, hvis man er i en beslutningsfase mht. jollevalg. Her tager man kontakt til bestyrelsen, og så får man lavet en ordning således man kan få lov at være med et par gange.

Hvis man sejler med lånt grej laves der en låneerklæring

Senior eller ungdomsjolle?

E-jollen er som udgangspunkt en senior-jolle. Vi sejler om DIF´s medalje ved senior-DM og vi sejler om udtagelse til senior-VM. Ydermere har jollen været olympisk for kvinder indtil 2004.I en seniorjolle er der ikke grænser for vindhastigheder o. lign. Sejladserne skal gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og fair måde.

ECD har et sæt standard sejladsbestemmelser, der anvendes ved ranglistestævner, herunder også baneskitser.

E-jollen er også en ungdomsjolle, og der sejles her om Torm UGP, JDM og UDM, men her er arrangøren DS, og hermed er det DS der fastsætter evt. regler.

Hvis et UGP-stævne anvendes som senior ranglistestævne er det arrangørens regler der anvendes.

Sejler-repræsentanter

I ECD er der valgt 2 sejler-repræsentanter.

Sejlerrepræsentanterne har til opgave at være bindeled imellem bestyrelsen og sejlerne. De skal gøre bestyrelsen opmærksom på evt. problemer/ønsker fra sejlerne, og ligeledes være bestyrelsens følehorn i sejlergruppen.

Opgaven er udelukkende på land.

Bestyrelsen (og generalforsamlingen), har besluttet at ECD ikke har sejler-repræsentanter på vandet, idet en sådan opgave ikke kan udføres objektivt på vegne af alle andre sejlere.

ECD´s bestyrelse er af den opfattelse at det er sejladsbestemmelserne og banelederen der styrer sejladserne på vandet.

På vegne af Bestyrelsen

Niels Præst

128 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opdatering af Europeclass klasseregler

Danmark har, på tre følgende IECU generalforsamlinger fremlagt forslag om at lovliggøre brugen af elektronisk kompas i klassen. På generalforsamlingen under Verdensmesterskabet i Vallensbæk 2023, blev

bottom of page